حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در زندان های مختلف رژیم

به گزارش منتشره، طی روزهای اخیر دستکم سه زندانی در زندان های، سنندج، بندرعباس و بروجرد با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند.

روز یکشنبه هفته جاری حکم اعدام یک زندانی که از سال 94 به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان بندرعباس به اجرا در آمد. همچنین روز دوشنبه هفته جاری حکم اعدام یک زندانی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر  در سال 94 بازداشت شده بود، در زندان مرکزی بروجرد به اجرا درآمد. همچنین سحرگاه روز چهارشنبه 27 آذرماه حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهام قتل توسط دادگاه رژیم در سنندج به اعدام محکوم شده بود، در زندان مزکزی این شهر به اجرا درآمد.  اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشده است.