حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی و انتقال زندانی دیگر جهت اجرای حکم در زاهدان

سحرگاه روز پنجشنبه ۹ بهمن ماه 3زندانی که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر، محاربه  و قتل بازداشت  شده بودند در زندانهای اصفهان، شیبان اهواز  و زنجان اعدام شدند. همزمان یک زندانی دیگر جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد.

برپایه گزارشات منتشره،  “انور نارویی” که پیشتر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. در همین روز یک زندانی دیگر به نام “علی مطیری” که سال ۹۷ به اتهام محاربه بازداشت شده بود در زندان شیبان اهواز اعدام گردید.  یک زندانی دیگر به نام “عباس علی حسینی که از سال 96 به اتهام قتل در زندان به سر می برد، با عدم رضایت خانواده مقتول در زندان زنجان به دار آویخته شد. همزمان “جاوید دهقان‌خلد” شهروند اهل بلوچستان جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد. گفتنی است با اجرای این حکم شمار اعدام‌ها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تاکنون به شانزده مورد می‌رسد.