حزب کمونیست ایران

اعدام پنج زندانی در زندانهای رجائی شهر و قائن

سحرگاه روز سه شنبه 22 مهر ماه 5 زندانی به طور جداگانه در زندانهای رجائی شهر کرج و قائن به دارآویخته شدند.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که سحرگاه سه شنبه حکم اعدام ۴زندانی با اتهام قتل عمد و یک نفر با اتهام محاربه  در زندان رجائی شهر کرج اجرا شده است.  هویت سه تن از این افراد “محمد یدی، مهدی علی و سامان یمینی” احراز شده است. گفتنی است این چهار نفر  جزو ده زندانی بودند که از روز یک شنبه ۲۰مهرماه جهت اجرای حکم به انفرادی زندان منتقل شده بودند. همچنین در همین روز یک زندانی دیگربه نام “مهرشاد براهویی” به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان قائن اعدام شد.