حزب کمونیست ایران

اعدام چهار زندانی دیگر در شهرهای مختلف

درادامه موج اعدام زندانیان در زندانهای رژیم، سحرگاه روز یکشنبه 22 مرداد ماه دستکم 4 زندانی دیگر در زندانهای بم، بیرجند و کهنوج اعدام شدند.

حکم اعدام دو زندانی که هویت یکی از آنان “حامد جمشیدی” احراز شده و پیشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی بم به اجرا درآمد. حکم یک زندانی دیگر به نام “عبدالغنی اربابی” که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان کهنوج به اجرا در آمد. همچنین در همین روز حکم یک زندانی به نام محمد گرگیج که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان بیرجند به اجرا در آمد. گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است