حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی و انتقال سه زندانی به سلول انفرادی

روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه،  همزمان با اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، سه زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند.

“محمدعلی علیزاده” ۷۲ ساله و اهل زاهدان که از سال 95 به اتهام قتل در زندان به سر می برد سحرگاه روز پنجشنبه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. همچنین دستکم سه زندانی  به نام های “رشید وطن دوست، فیض الله قربانی و مقدم علی زاده”در زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند. گفته می شود یک تن از این زندانیان با کسب مهلت از اولیای دم، به بند بازگرانده شد.