حزب کمونیست ایران

اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازما ن کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) حزب کمونیست ایران

 

پروژۀ رسوای  عادی سازی جنایات سیاسی را محکوم می کنیم!

 

پرویز ثابتی یکی از مقامات بالای امنیتی دوره محمدرضا شاه و از مسئولان اصلی  و سخنگویان علنی ساواک و سازمانده کشتار بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر در تپه های اوین، در یک اقدامِ از قبل طراحی شده، در تظاهرات سلطنت طلبان در لس آنجلس ظاهر شد. هم زمان بخشی از طرفداران پرو پا قرص سلطنت، در شبکه های اجتماعی و در  برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، با لاپوشانی و توجیه جنایاتی که ساواک، دستگاه اجرائی آن بود، به دفاع از پرویز ثابتی و عملکرد ساواک به عنوان ضامن ثبات و امنیت سلطنت پهلوی پرداختند. بنابراین رونمائی از پرویز ثابتی،  تنها ظاهر شدن یک مامورساواک درتظاهرات سلطنت طلبان نبوده و نیست. او رئیس اداره سوم ساواک و مسئول «کمیته مشترک ضد خرابکاری»، مهمترین  کارگردان شکنجه، زندان، اعدام و کشتار زندانیان سیاسی و چهره علنی و سخنگوی دستگاه جهنمی سرکوب و خفقان دهه آخر رژیم پهلوی بوده است.

 پروژه عادی سازی جنایات سیاسی رژیم سلطنتی و تحریف تاریخ و تطهیر ساواک، امری منحصر به سلطنت طلبان و رسانه های راست فارسی زبان نیست. تطهیر جنایات سیاسی از سوی حاکمیت اسلامی، اصلاح طلبان و تمامی جناح های حکومتی نیز انجام گرفته و می گیرد. در جمهوری  اسلامی نیز تمامی جنایتکاران امنیتی و نظامی به مقامات و مسئولان حکومتی تبدیل شده اند. آنها که گنجیه اسرار جنایات حکومت اسلامی در دهه اول انقلاب بوده اند، هیچ گاه از این جنایات به صورتی آشکار سخن نگفته اند بلکه شاهد آنیم که بسیاری از جنایتکاران در راس کارهای اجرائی دوره های اخیر نیز قرار گرفته اند

ابراهیم رئیسی، عضو «هیئت مرگ» که در نسل کشی و جنایات هولناک تابستان شصت و هفت نقش کلیدی داشت، ابتدا به ریاست دادگستری جمهوری اسلامی و سپس به مقام رئیس جمهوری گمارده شد. ری شهری، مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و نیری تنها چند نمونه از جانیان و قاتلانی هستند که به وزارت، وکالت و پستهای کلیدی در حکومت اسلامی رسیده اند. بقایای رژیم سلطنتی و کهنه ساواکیها، جانیان حکومت اسلامی از اصلاح طلب و اصولگرا  در تلاش هستند جنایت بازجویان و شکنجه گران  را پدیده ای عادی و حتی ضروری در جامعه جلوه دهند  و آنها را حافظان نظم و قانون جا بزنند.

 

جای ابراهیم رئیسی ها، پرویزثابتی ها، رضا فراستی ها، رسولی ها، ری شهری ها، پورمحمدی ها  در دادگاه و زندان است تا دادخواهان بتوانند از جنایات آنها علیه عزیزان شان سخن بگویند. اگرجنایات پرویزثابتی و ساواکی ها عادی شود، تمامی جنایتکاران امروز در ایران هم می توانند لبخند بر لب چند سال دیگر در خیابان‌ها تظاهرات کنند و از خدمات دستگاه های امنیتی حکومت اسلامی سخن بگویند و خود را حافظان امنیت و قانون جا بزنند.

 

جنایات ساواک ودیگر جنایات دوره پهلوی علیه آزادیخواهان ایران شامل مرور زمان نمی شود. همانگونه که در فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، جنایات چهار دهه حکومت اسلامی عادی  تلقی نخواهد شد و تمامی مقاماتی که در جنایات رژیم نقش داشته اند باید در دادگاه های قانونمند و بر پایه موازین قوانین مدرن و امروزی محاکمه شوند و تمامی حقیقت جنایات شان آشکار گردد تا راه تکرار این جنایات برای همیشه بسته شود. اگر جمهوری اسلامی در فردای سرنگونی حکومت شاه، جریان دادخواهی را به جریان انتقام گیری کور و مرتجعانه تبدیل نکرده بود، شاهد تکرار جنایات سیاسی زمان شاه به شکل گسترده تر و خشن تر و بیرحمانه تری در دوران حکومت اسلامی نمی بودیم.

 

اکنون که یک بار دیگر در بستر یک تحول انقلابی قرار گرفته ایم، این وظیفه  تمامی نیروهای آزادیخواه و مترقی، همه  فعالان و شخصیت های فعال در عرصه حقوق بشر و عدالت اجتماعی است تا  توطئه های اپوزیسیون راست و حکومت اسلامی را در مورد عادی کردن جنایات سیاسیی را محکوم و رسوا کنند. تلاش برای سپردن  پرویزثابتی ها به دادگاه،  برای آشکار شدن تمامی حقیقت جنایات ساواک علیه مبارزان و فعالان سیاسی و مدنی، پیام روشنی است که مردم اجازه نخواهند داد جنایت در جامعه عادی شود و جنایتکاران خود را به عنوان مدافعان نظم و قانون جا بزنند و از پاسخگوئی پیرامون اقدامات شان طفره روند. جای قاتلان و شکنجه گران در دادگاه و پشت میله های زندان است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

 

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازما ن کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ برابر با  ۱۵ فوريه ۲۰۲۳