حزب کمونیست ایران

اعلام اعتصاب کارگران و کارکنان راه آهن

بدلیل عدم پاسخگویی شرکت های قرار دادی در تجمیع کارگران و عدم رسیدگی بهداشتی در شرایط کرونای کشور کارگران رآه هن سراسر کشور قصد دارند از روز پنج شنبه ۲۲ اسفند دست به اعتصاب بزنند.

بر پایه گزارش منتشره، خطوط نگهداری تهران، کرج، کارخانه تراورس شیرگاه شمال، خطوط نگهداری شمال آذربایجان و اصفهان، شرکت  نگهداری فلق قم، شرکت نگهداری اراک، مترو مشهد و مناطق ۹ گانه نگهداری تراورس و سرتاسر راه آهن کشور  اعلام کرده اند در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از کرونا و همچنین عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.