حزب کمونیست ایران

اعلام حمایت از اعتصابات کارگران هفت تپه

بنابه گزارش دریافتی، جمعی از فعالین کارگری  اشنویه،  نقده   و   پیرانشهر   طی انتشار بیانیه ایی از اعتراض و اعتصابات کارگران هفت تپه حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است، کارگران هفت تپه بار دیگر پرچم مطالباتی و مبارزاتی طبقه کارگر را به اهتزاز درآورده اند. کاراگان می دانند که خواست کارگران هفت تپه درکلیت خودخواسته همه کارگران و زحمتکشان ایراناست. به همین دلیل فعالین کارگری  اشنویه،  نقده و پیرانشهر    با حمایت خویش از  اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه اعلام انان را به انسجام و هوشیاری هرچه بیشتر دعوت میکنند.