حزب کمونیست ایران

اعلام حمایت سندیکاها و اتحادیه های کارگری جهان از خیزش مردم ایران

برخی اتحادیه های کارگری سراسر جهان تصمیم گرفته‌اند به منظور یک کارزار فراملی، مشترکاً برای روز چهارشنبه ۸ فوریه فراخوان دهند.

در بخشی از این فراخوان که توسط کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار “س اف دِ تِ”،  کنفدراسیون عمومی کار “س ژِ تِ”،  فدراسیون سندیکائی متحد “اف اِس او – فرهنگیان”، اتحادیه سندیکائی برای همبستگی “سولیدر” و اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل “اونسا” به امضاء رسیده آمده است: در ایران با چند برابر شدن احکام اعدام، سرکوب یک گام دیگر به جلو برداشته است. هدف حکومت از تشدید سرکوب ایجاد جو رعب و وحشت به منظور ترساندن همه زنان و مردانی است که برای خواسته های عادلانه مبارزه می کنند. اما سرکوب ها عزم راسخ مردم ایران را تضعیف نمی کند، آنان تا سقوط رژیم به مبارزات خود ادامه می دهند و در عین حال مخالفت خود از بازگشت احتمالی سلطنت را هم ابراز می دارند. در مواجهه با تشدید سرکوب، اتحادیه‌های کارگری، کلکتیوها و و دیگر جنبش‌ها در کشورهای مختلف تصمیم گرفته‌اند به منظور یک کارزار فراملی، مشترکاً برای روز چهارشنبه ۸ فوریه فراخوان دهند. بدین منظور در فرانسه هم کلکتیو سندیکایی ایران همه را برای یک تجمع اعتراضی در برابر  سفارت  ایران در پاریس فرا خواند. همچنین  در حمایت از مبارزات زنان و مردان ایرانی، کلکتیو سندیکایی قصد دارد در این روز سفارت ایران را به ویژه در مورد سرنوشت سندیکالیست های زندانی مورد خطاب قرار دهد.