حزب کمونیست ایران

اعلام حمایت صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد از معلمان و فرهنگیان کشور

روز دوشنبه 11 بهمن ماه با اعلام بیانیه ای، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، حمایت قاطع و همه جانبه خود از اعتراضات وسیع و قدرتمند معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته را اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است، خواسته های معلمان در رفع تبعیض، برخورداری از امکان تامین زندگی درخور و شایسته، آموزش رایگان و لغو پولی سازی آموزش، مطالبه و خواست همه ما کارگران و همه ما مردم است. بنابراین همه کارگران و فعالین کارگری و همینطور تمامی جنبش های اجتماعی و برابری طلب را به همراهی و پشتیبانی از اعتراضات معلمان فرا میخوانیم. بی توجهی به معلمان و خواسته های آنان بی توجهی به فرزندان ما کارگران و همه دانش آموزان است. در پایان بیانیه این کارگران، خواهان پایان دادن به بازداشت ها و پرونده سازی علیه معلمان و سرکوب اعتراضات آنان شدند و بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان زندانی تاکید کردند.