حزب کمونیست ایران

اعمال تحریم‌های جدیداتحادیه اروپا علیه ایران

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 29 تیرماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل حمایت‌های نظامی تهران از روسیه و سوریه وضع کرد.

طی تصمیم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ایران اجازه نخواهد داشت قطعاتی را از اتحادیه اروپاکه می‌تواند در تولید و ساخت پهپاد مورد استفاده قرار بگیرند،وارد کند.اتحادیه اروپا همچنین تدابیری برای اعمال محدودیت مسافرتی و توقیف اموال علیه افرادی که مسئول برنامه پهپادی ایران هستند و یا در این برنامه نقش دارند،در نظر گرفته است.در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده که در چهارچوب دو رشته تحریم‌های قبلی علیه تهران نام شش فرد ایرانی به فهرست تحریم‌شدگان اضافه شده است.به گفته شورای اتحادیه اروپا،تهران با تحویل پهپاد به روسیه و سامانه‌های دفاع هوایی به سوریه از دو کشور روسیە و سوریه حمایت نظامی می‌کند.