حزب کمونیست ایران

افزایش آمار کشته شدگان شورش در زندان مهاباد

در پی شورش زندانیان در زندان مرکزی مهاباد، نیروهای امنیتی بە سوی زندانیان آتش گشودە و دست کم ٦ زندانی کشتە و زخمی شدەاند.

برپایه گزارش منتشره ساعات اولیە بامداد روز یکشنبە ١٠ فروردین حدودا ٣٠٠ زندانی محبوس در ٦ بند از ٧ بند زندان مرکزی مهاباد بە نشانە اعتراض بە عدم اعطای مرخصی بە آنها از سوی مسئولین دست بە شورش زدند. در پی شورش زندانیان و شکستن چهار درب زندان و بە آتش کشیدن پتو و برخی از وسایل زندان بە ویژە در طبقە دوم، نیروهای سپاه پاسداران با محاصرە کردن زندان وارد زندان شدە و بە سوی زندانیان معترض آتش گشودەاند. نیروهای سپاه پاسداران علاوە بر شلیک بە سوی زندانیان برای سرکوب آنها از گاز اشک آور نیز استفادە کردەاند. در جریان این درگیری دستکم و یک زندانی کشته و  ٥ زندانی دیگر نیز زخمی شدەاند.