حزب کمونیست ایران

افزایش خط فقر در ایران

بنا به گزارش منتشره، ۷۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارند و خط فقر هم به ۹ میلیون تومان رسیده است.

براساس تحقیقات یک آسیب‌شناس اجتماعی، با وجود اینکه خط فقر در اردیبهشت امسال هشت میلیون تومان اعلام شد اما خط فقر برای یک خانواده چهار نفره به مرز ۹ میلیون تومان نزدیک شده است.تورم افسارگسیخته باعث شده تا فشار زیادی به خانواده‌ها وارد شود که اولین قربانی این فشارها، زنان هستند. طی پنج سال گذشته، تعداد خانواده‌هایی که زنان در آن شاغل شده‌اند، ۶۰ درصد افزایش داشته است.این کارشناس همچنین افزود:زنان ناگزیر به ادامه کار بیرون از خانه هستند که بخش عمده این زنان جدای از خشونتی که در خانه تجربه می‌کنند، در محل کار نیز خشونت جنسی و تبعیض را تجربه می‌کنند.