حزب کمونیست ایران

افزایش زنان سرپرست خانوار در ایران 

براساس اخرین آمار دستگاه های رژیم در حال حاضر سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که این آمار نسبت به چند سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش منتشره، افزایش زنان سرپرست خانوار به دو عامل درونی و بیرونی بستگی دارد؛ علت بیرونی ضعف شرایط اقتصادی خانواده‌ها و از دلایل درونی می‌توانیم فقر فرهنگی را نام ببرم که هر دو عامل در مناطق محروم مثل شهرستان‌ها و روستاها بیشتر است.