حزب کمونیست ایران

افزایش زن‌کشی در فرانسه

برطبق امار به دست آمده ، روز شنبه 5شهریورماه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که ۱۲۲ زن در سال ۲۰۲۱ در خشونت‌های خانگی به دست همسر یا همسر سابق خود کشته شده اند.
این آمار نشان دهنده این است که در کنار آمار سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی را در کشور فرانسه داشته اند. ۸۵ درصد قربانیان خشونت های خانگی و خانوادگی را زنان تشکیل میدهند که به این ترتیب در کنار ۱۲۲ زن آمار سال ۲۰۲۱، ۲۱ مرد نیز قربانی این نوع خشونت شدند. از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۲۰ زنان، ۸۵ درصد از قربانیان این درگیری ها را تشکیل می دادند.