حزب کمونیست ایران

افزایش شمار آواره گان سراسر جهان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان د در گزارش تازه‌ای گفته است که در سال ۲۰۱۹ بر اثر خشونت، جنگ و مشکلات اقتصادی 5/79 میلیون نفر آواره وجود داشته است.

این تعداد بیش از یک درصد از جمعیت جهان است و در مقایسه با سال ۲۰۱۸ تقریباً ۹ میلیون نفر بیشتر شده است. بر اساس این گزارش،در پایان ماه دسامبر سال گذشته میلادی 6/29 میلیون نفر در سراسر جهان به کشور دیگری گریخته‌اند و 7/45 میلیون نفر در کشور خود آواره شده‌اند که این تعداد ۴,۴ میلیون نفر بیشتر شده است. همچنین شمار پناهجویانی که هنوز در مورد وضعیت آن‌ها تصمیم گرفته نشده است نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.