حزب کمونیست ایران

افزایش موج جدید فشارها بر انجمن های صنفی شورای صنفی دانشجویان کشور روز سه شنبه 7 شهریورماه،در بیانیه‌ای از اخراج و تصفیه‌های جدید در دانشگاه شیراز خبر داد. شورای صنفی دانشجویان کشور در بخشی از این بیانیه به اخراج دکتر عزیز شفیعی زرقانی،استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه شیراز اعتراض کرده است.عزیز شفیعی زرقانی در سال گذشته با اوج گرفتن خیزش اعتراضات مردمی در ایران،از برگزاری کلاس‌های درس خودداری کرده و در اعتراض به تهدید، تعلیق و توبیخ دانشجویان و یورش نیروهای نظامی امنیتی به کتابخانه‌ دانشگاه موضع‌گیری کرده بود.همچنین شورای صنفی دانشجویان کشور ، اعلام کردە است که قطع همکاری با دکتر شفیعی زرقانی به‌صورت شفاهی و توسط ریاست دانشکده به ایشان اعلام شده است.این در حالی است که قرارداد پیمانی این استاد در فروردین ماه سال جاری به مدت یک‌سال تمدید شدە بود .همچنین در خبری دیگر آمده که نیروهای امنیتی صبح روز سه شنبه ضمن بازرسی و به‌هم ریختن اسباب منزل،غلامرضا اصغری معلم بازنشسته و از فعالان صنفی فرهنگیان اردبیل را بازداشت کرده و این کار غیر انسانی نیروهای امنیتی موجب نگرانی و ترس اعضای خانواده ایشان شده‌است.

x

شورای صنفی دانشجویان کشور روز سه شنبه 7 شهریورماه،در بیانیه‌ای از اخراج و تصفیه‌های جدید در دانشگاه شیراز خبر داد.

شورای صنفی دانشجویان کشور در بخشی از این بیانیه به اخراج دکتر عزیز شفیعی زرقانی،استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه شیراز اعتراض کرده است.عزیز شفیعی زرقانی در سال گذشته با اوج گرفتن خیزش اعتراضات مردمی در ایران،از برگزاری کلاس‌های درس خودداری کرده و در اعتراض به تهدید، تعلیق و توبیخ دانشجویان و یورش نیروهای نظامی امنیتی به کتابخانه‌ دانشگاه موضع‌گیری کرده بود.همچنین شورای صنفی دانشجویان کشور ، اعلام کردە است  که قطع همکاری با دکتر شفیعی زرقانی به‌صورت شفاهی و توسط ریاست دانشکده به ایشان اعلام شده است.این در حالی است که قرارداد پیمانی این استاد در فروردین ماه سال جاری به مدت یک‌سال تمدید شدە بود .همچنین در خبری دیگر آمده که نیروهای امنیتی صبح روز سه شنبه ضمن بازرسی و به‌هم ریختن اسباب منزل،غلامرضا اصغری معلم بازنشسته و از فعالان صنفی فرهنگیان اردبیل را بازداشت کرده و این کار غیر انسانی نیروهای امنیتی موجب نگرانی و ترس اعضای خانواده ایشان شده‌است.