حزب کمونیست ایران

افشای پروژه تولید مخفیانه پودر آلومینیوم برای برنامه موشکی سپاه پاسداران 

بنا به گزارشات منتشره،در حاشیه بیابانی در خراسان شمالی،یک مجتمع تولید آلومینیوم قرار دارد که محل پروژه تولید مخفیانه پودر آلومینیوم برای کاربرد در برنامه موشکی سپاه پاسداران است.

به گزارش روزیترز،پودر آلومینیومی که از بوکسیت بهدست می‌آید ماده اصلی پیشران‌های سوخت جامدی است که در پرتاب موشک به کار می‌رود.این پروژه تولید پودر آلومینیوم، که پیش‌تر هیچ‌گونه گزارشی از آن منتشر نشده بود، در میانه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به راه افتاد، تحریم‌هایی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری سلاح‌های پیشرفته وضع شد.گزارشات حاکی است کهرژیم ایران تولید پودر آلومینیوم با کاربرد نظامی را بیش از پنج سال قبل آغاز کرده است.