حزب کمونیست ایران

امیداشت روز کومه له در منطقه  ژاوه رود – سنندج

بنا به گزارش دریافتی چهارشنبه 15 بهمن ماه، شماری از و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در منطقه  “ژاوه رود” سنندج طی مراسمی روز کومه له را گرامی داشتند.

این مراسم با اجرای سرود انترناسیونال، سرود همبستگی بین المللی کارگران و یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد رفیق “محمد حسین کریمی” از بنیانگذاران کومه له و کلیه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد. به دنبال یکی از رفقای حاضر در مراسم درباره کومه له و نقش آن در جنبش انقلابی مردم کردستان سخنانی ایراد کرد. مراسم با اجرای سرود و شعر خوانی ادامه یافت. در پایان حاضرین در مراسم، پیمان خود را با اهداف و آرمانهای کومه له و حزب کمونیست ایران با سر دادن شعار تازه کردند.