حزب کمونیست ایران

انتقال شاپور احسانی راد به زندان اوین

 

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 24 مردادماه، شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

شاپور احسانی راد در تاریخ 6 مدادماه، در محل کار خود بازداشت شده بود. وی از زمان بازداشت تاکون ممنوع الملاقات بوده است و تنها اجازه چند تماس کوتاه با خانواده اش را داشته است. گفتنی است، خانواده شاپور احسانی راد در این مدت بارها به شعبه بازپرسی دادسرا و دفتر دادیار ناظر بر زندانها مراجعه کرده اند ولی هیچگونه اطلاعی از وضعیت شاپور، اتهام و علت دستگیری وی و اینکه تا چه زمانی قرار است در بازداشت بماند به آنها داده نشده است.