حزب کمونیست ایران

انتقال علی اشرف پروانه در دومین روز اعتصاب غذا به سلول انفرادی

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 20 مردادماه، علی اشرف پروانه زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در دومین روز اعتصاب غذای خود به سلول انفرادی زندان منتقل شد.

بر پایه این گزارش، این زندانی، خواهر و مادر خود را در زلزله از دست داده است و به تازگی در جریان این خبر قرار گرفته، بر همین اساس تقاضای مرخصی جهت بازدید از خانواده و مشارکت در سوگواری کرده است، اما با درخواست وی مخالفت کرده اند. وی از روز گذشته در اعتراض به مخالفت قاضی ناظر زندان و دادستان با اعزام وی به مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است.