حزب کمونیست ایران

انجام فعالیت تبلیغی گرامیداشت رفقای گردان شوان در سنندج

برپایه گزارش دریافتی، شب یکشنبه جمعی از دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج، با نوشتن شعار و در دست گرفتن پلاکارد، فعالیت تبلیغی در گرامیداشت یاد رفقای گردان شوان انجام دادند.

طبق این گزارش، برگزارکنندگان این فعالیت تبلیغی در محله حاجی آباد و کوه آبیدر با نوشتن شعارهایی از جمله “زنده باد کومه له”، “زنده باد کنگره 18 کومه له”، ” گرامی باد یاد رفقای جانباخته ی گوردان شوان و “زنده باد سوسیالیسم” یاد رفقای جانباخته و ادامه راه آنان را گرامی داشتند.