حزب کمونیست ایران

انفجار کانکس کارگران در همدان و مصدومیت ۱۳نفر

انفجار کانکس سیار کارگران در میدان خمینی همدان موجب مصدومیت ۱۳ نفر از رهگذران و کارگران‌ داخل کانکس شد.

به گفته  مدیر اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان، انفجار کپسول‌گاز در داخل کانکس واقع در میدان مرکزی همدان، ۱۳ نفر مجروح به همراه داشت که حال دو نفر از کارگران داخل کانکس به علت شدت سوختگی وخیم گزارش شده است. این کانکس سیار جهت استراحت کارگران راه سازی محوطه سرگذر در این محل مستقر شده بود.