حزب کمونیست ایران

انقلاب ایران راه بازگشت ندارد و ملزومات پیروزی آن گام به گام فراهم می شود

طی دو روز گذشته، تظاهرات مردم بر علیه جمهوری اسلامی در شهرهای  سنندج، زاهدان، خاش، چندین محل در تهران،  همچنین در شهرهای، اهواز، کرج، شیراز، اصفهان و چند شهر دیگر ادامه یافت. مردم بلوچستان از جمله در شهرهای زاهدان و خاش برای بیستمین جمعهی متوالی با شعارهایی علیه دیکتاتوری و خامنه ای به خیابان ها آمدند. این اعتراضات نشان می دهد که تاکتیکهای رژیم در مقابله با این انقلاب موثر نبوده است و خیزش سراسری مردم ایران برخلاف ادعاهای سران رژیم همچنان ادامه دارد.

ندای انقلابی که از کردستان آغاز شد طی چند روز به تمام ایران رسید و در چهار گوشه جهان شنیده شد. شعار زن، زندگی، آزادی، از آنچنان ظرفیت انقلابی و بسیج کننده ای برخوردار بود که زنان و مردان آزادیخواه در سرتاسر جهان با آن احساس یکانگی و همدلی کردند. زنان در همه شهرها در صف مقدم نبرد با جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

 دانشگاه‌ها و دانشجویان که ده سالی بود در سکوت بودند با قدرت بیشتر در مقابل حکومت اسلامی قرار گرفتند. حجاب سوزان، نبرد تن به تن زنان و جوانان با نیروهای سر تا پا مسلح حکومت، به امری عادی و روزمره تبدیل شد. گشت های ارشاد به سوراخهای خود خزیدند و عملاً حجاب اجباری در بیشتر نقاط کشور دور انداخته شد. حمایت های مردمی در خارج کشور از خیزش مردم در داخل کشور گسترش یافت. پیوند مردم مبارز داخل با مهاجرین ایرانی در خارج کشور محکم تر شد. کارگران در بخش کلیدی نفت و پتروشیمی نخستین قدم های همراهی سرنوشت ساز خود را با این انقلاب برداشتند.  تلاشهای جمهوری اسلامی برای ایجاد شکاف در بین مردم معترض نقش بر آب شد. چهل و سه سال تلاش و توطئه مرتجعین و جمهوری اسلامی برای راه انداختن جنگ کُرد و ترک، شیعه و سنی در چند روز با شکست افتضاح باری روبرو شد و امروز در شهرهای ترک نشین شاهد سردادن شعارهای حمایتی از مردم کردستان هستیم. بلوچستان و کردستان به چشم و چراغ انقلاب ایران تبدیل شدند.

واقعیت این است که کاسه صبر مردم لبریز شده است و دیگر حتی از دست اصلاح طلبان حکومتی هم کاری برای بقای این رژیم  بر نمی آید. قاطعیت و شفافیت شعارها، اعتراضات اخیر را با تمامی مبارزات چهار دهه گذشته متفاوت می‌کند. مخالفت با کل نظام اسلامی خواست عمومی میلیونها نفر از مردم ایران است. اقتدار رژیم درهم شکسته شده است. مردم جسورانه تر از همیشه به میدان یک مبارزه سرنوشت ساز با رژیم قدم نهاده اند و توازن قوا را به نفع خود تغییر داده اند. ادامه این اعتراضات به ناکارا شدن بیشتر سیاست سرکوب منجر خواهد شد.

اما خواست‌ها و توقعات، همه جانبه و بسیار گسترده است. اینک خواست عمومی مردم پایان یافتن حکومت اسلامی و محاکمه سران جنایتکار رژیم اسلامی و برقراری آزادی و برابری و رفاه اقتصادی است. با عمیق تر شدن بحران اقتصادی و گسترش فقر، روزها و هفته های آینده بسیار پر تلاطم و سرنوشت ساز خواهند بود. اتحاد بیشتر، ادامه کاری اعتراضات و در  هم آمیختن آنها با اعتصابات گسترده توده ای و کارگری کمر حکومت اسلامی را خواهد شکست.

آشفتگی در صفوف بالای رژیم آشکار است. در چنین شرایطی فراخوان ما به همه افراد حکومتی وابسته به نهادهای سرکوبگر و مسلح این است که شما نیز به آینده خود بیندیشند و سرنوشت خود و خانواده هایتان را از این رژیم جدا کرده و به صف مردم بپیوندید. این انقلاب راه بازگشت ندارد و ملزومات پیروزی آن گام به گام فراهم می شود.