حزب کمونیست ایران

اهالی محترم و فرهیختهء شهرستان نقده همشهریان گرامی  با درود   

درحالی که بیکاری وبیماری ومرگ ناشی از کرونا گریبان جامعه را گرفته ودراثرعدم مدیریت مردم فارغ از سن وجنس و نژاد وزبان  قربانی پاندمی کرونا می شوند. ومردم بیکاروندار ودرمانده وعصبی آمادهء انفجار به کوچکترین وعادی ترین وقایع واکنش تند وعصبی نشان میدهند. وقوع یک نزاع که دراین موقعیت که زمین سفت است و… به وفور روی میدهد موجب بروز واکنشهایی که دشمنان مردمان تورک وکورد با میدان داری وهدایت عوامل معلوم الحال خود بر طبل تعصبات واختلافات قومی ومذهبی میکوبند ودرتلا شند ضمن منحرف نمودن اعتراضات جوانان بر بستر واقعی جامعهء گرفتار درچنگال بیکاری وبیماری وگرانی و… ازآب گل آلود ماهی صید کنند.همشهریان تورک وکورد ساکن نقده وحومه ما قرن هاست که درجوار یکدیگر زندگی مشترک ومسالمت آمیزی داشتیم وداریم اساسا مردم موردی برنزاع با یکدیگر ندارند مگر مواردی که ایجاب منافع عدهء قلیلی بصورت منافع عام بخشی ازجامعه معرفی وبا انواع ترفند های ملی ومذهبی وباستان پرستی بر جامعه تحمیل میشود.همشهریان عزیز همزیستی مسالمت آمیز ما فارغ ازتنوعات قومی ومذهبی و… به مذاق مفسدین وبرخورداران از رانت های چند هزار میلیاردی خوش نمی آید وتلاش وافر دارند این همزیستی نمونه وار را برهم زنند از عموم همشهریان اعم از کورد وتورک دعوت مینماییم ضمن حفظ آرامش با رویدادها آگاهانه برخوردنموده وتئوطئه ی ننگین دشمنان هر دوملت راعقیم سازید. ما با هم قدرتمندیم وهراس دشمنان مردم از این قدرت سهمگین است. از تمامی افرد وجریانات با نفوذ ومترقی دراین مورد مهم خواهان مداخلهء فعال ومثبت هستیم.به تمامی افراد وجریان های ناسیونالیست هشدار میدهیم که هرگونه تهییج وتحریک جوانان منجر به فاجعه خواهد شد ومسئولیت آن تاریخا بر عهدهء شما ست از اینرو درخواست میکنیم با تمام توان مردم را به صبر وخویشتن داری دعوت کنید.  زنده باد همزیستی مسالمت آمیز  مردم تورک وکورد.

جمعی از اهالی کرد و تورک ساکن شهرستان نقده و حومه