حزب کمونیست ایران

بازداشت بیش از ۱۵ نفر در مهاباد و اشنویه

برپایه گزارشات دریافتی همزمان  با موج گسترده بازداشت شهروندان شهرهای مختلف، طی روزهای اخیر و در آستانه سالگرد قیام ژینا دستکم 15 شهروند در مهابادو اشنویه بازداشت شده اند.

روز پنجشنبه 26 مرداد ماه، دسکم چهار شهروند اهل مهاباد به نام‌های “شیرکو نصیری، هیوا شبنگ، اشکان رسولی و هدایت خسته” و همچنین “شیروان خضری و ایوب میرزایی”، هردو اهل اشنویه (شنو)، طی یورش نیروهای حکومتی بازداشت شدند. گفته می شود، نیروهای حکومتی بدون ارائه هرگونه مجوز قضایی، با یورش به منازل شهروندان در مهاباد و اشنویه، ضمن ایجاد ارعاب، آن‌ها را بازداشت کرده و به مکان‌های نامعلومی منتقل کردند. همچنین تلفن همراه اشکان رسولی، هدایت خسته و هیوا شبنگ توسط نیروهای حکومتی ضبط شده است. تا زمان تنظیم این خبر، از اتهامات انتسابی به شیرکو نصیری، هیوا شبنگ، اشکان رسولی، هدایت خسته، شیروان خضری و ایوب میرزایی و دیگر شهروندان بازداشت شده اطلاع دقیقی در دست نیست و مکان و شرایط بازاشتشان نامعلوم است.