حزب کمونیست ایران

بازداشت بیش از 50 تن از معترضان در ارومیه

بنابه گزاراشات منشتره، روز سه نشبه 28 آبانماه، در ارومیه 52 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی با حکم دادسرای رژیم  روانه زندان شده اند.

براساس این خبر دادگاه رژیم از صدور قرار وثیقه برای بازداشتی ها خودداری میکند. همچنین گفته می شود شماری از بازداشتی ها همچنان در بازداشتگاه وزرات اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی نگهداری میشوند.