حزب کمونیست ایران

بازداشت صدها نفر از سوی دولت ترکیه

 

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 28 تیرماه، نیروهای پلیس ترکیه در اقدامی 180 پناهجو را در استان “ادرنه” ترکیه دستگیر کردند.

بنا به این گزارش، پناهجویان دستگیر شده، شهروندان عراقی، پاکستانی، ایرانی، سوریه ای، فلسطینی، و الجزایری بودند. این پناهجویان در روستاهای مرزی شهرهای “انض” ، “مریچ” و “ایپسالای” در استان “ادیرنه” دستگیر شدند. 180 نفر پناهجوی دستگیر شده و به مراکز نگهداری پناهجو در “ادیرنه” منتقل شدند. شایان ذکر است، روزانه ده ها پناهجو به امید رسیدن به کشورهای اروپایی از سوی دولت ترکیه بازداشت می شوند