حزب کمونیست ایران

بازداشت فعال کارگری عالیه اقدام دوست

عالیه اقدام دوست، فعال کارگری روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹  صبح توسط پلیس امنیت فومن به اتهام تبلیغ علیه رژیم در منزل خود بازداشت شد.

این فعال صنفی که پیشتر ۹ سال در زندان به سر برده هم اکنون در سن ۶۹ سالگی با حکم شعبه‌ ۲ دادسرای فومن به نیابت از دادسرای مقدس اوین بازداشت  و به مکان نا معلومی منتقل شده است.