حزب کمونیست ایران

بازداشت و اخراج کارگران معترض شهرداری حمیدیه

در جریان اعتراضات اخیر کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، روز یکشنبه 8 تیر ماه شماری از آنان از کار اخراج و توسط ماموران رژیم بازداشت شدند.

كارگران شهرداری حميديه از ابتداى تيرماه سال جاری تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت ۲۰ ماهه دستمزدهایشان و همچنین عدم پرداخت عيدی چندین بار اقدام به برگزاری تجمع کرده بودند. در جریان این اعتراضات شهردار و مسئول حراست شهرداری به جای پاسخگوئی به كارگران، آنها را تهدید به بازداشت و اخراج از کار کرده بودند. لازم به ذکر است  اکنون دو تن از کارگران معترض به نامهای “رضا سياحی” و “اسماعیل حقیقت جو” ضمن بازاشت از کار نیز اخراج شده اند. گفتنی است این دو کارگر بعداز چندین ساعت بازجوی با قرار کفالت به طور موقت آزاد شدند.