حزب کمونیست ایران

بازداشت کارگران اعتصابی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از بازداشت بیش از ۲۵۰ کارگر در روزهای اعتصاب درهجدهم، نوزدهم و بیستم مهر ماه خبر داد.
در این گزارش آمده است: “در این فاصله زیر فشار اعتراضات سایر کارگران و اولتیماتوم دادن ها به ادامه اعتراضات در اشکال گسترده تر، شماری از آنها آزاد شده اند اما هنوز شمار زیادی در بازداشت بسر میبرند”. شورای سازماندهی از همه همکاران میخواهد اسامی کارگران بازداشتی در شرکت خود را همراه با اطلاعاتی مبنی بر روز دستگیری و محل نگهداری آنها و عکسهای این عزیزان را برای کانال تلگرامی شورا ارسال کنند . کارزار برای آزادی همکاران بازداشتی و شکستن جو امنیتی حاکم در شرکتها یک قدم مهم برای کارگران نفت جهت ادامه اعتراضاتشان و همبستگی با مبارزات مردمی است.”