حزب کمونیست ایران

بازداشت ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان سنندج

 

امروز سە‌شنبە ١٦ اسفند پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان شهر سنندج همراە اولیاء و دانش آموزان برای دفاع از حریم مدرسە و دانش‌آموزان، کە سە ماە است آماج حملات بیولوژیکی (تروریستی) قرار گرفتەاند، در مقابل ادارەکل آموزش و پرورش سنندج دست بە تجمع اعتراضی زدند

در جریان این اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز معلمان مورد هتاکی و هجوم نیروهای انتظامی و لباس شخصی قرار گرفتند کە طی آن تعدادی از همکاران کە هویت چهار نفر آنها محرز است مورد اصابت تیر ساچمەای قرار گرفتند و دو نفر از همکاران بەنامهای بهاالدین_ملکی و وریا_کریمی بازداشت و بە پلیس امنیت منتقل شدند

اعضای هیات مدیرە انجمن که برای پیگیری وضع دوستان بازداشتی بە پلیس امنیت مراجعە کردە بودند، که متاسفانە دو نفر دیگر از اعضاء هیات مدیرە آقایان کمال_فکوریان و جبار_پاکزاد هم بازداشت شدند.
در ادامە بازداشت‌های امروز آقایان
مختار_اسدی در منزلش و آقای عابد_احمدی مقابل پلیس امنیت امشب بازداشت شدند. تاکنون از اعضای هیات مدیرە و فعالین صنفی سنندج ٦نفر بازداشت شدەان