حزب کمونیست ایران

بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس

به دنبال اعتراض و تجمعات، 45 تن از کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس با خواست بازگشت به کار، روز دوشنبه کلیه کارگران به سرکارهای خود بازگشتند.

یکی از کارگران شاغل در شرکت حمل ونقل خلیج فارس دلیل اخراج ۴۵ کارگر این واحد حمل ونقل جاده‌ای را مخالفت‌شان با تغییر شرایط کار از قرارداد مستقیم به پیمانکاری عنوان کرد افزودند، خوشبختانه با همت کارگران و حمایت مسئولان استانی و شهرستانی کارگران اخراجی که دارای سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال بودند، به کارشان بازگشتند.