حزب کمونیست ایران

برپایی تجمع در داخل و بیرون دانشگاه تهران

روز دوشنبه 27 آبانماه، برای دومین بار جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین پشت درب‌های این دانشگاه دست به تجمع زدند.

دانشجویان با سردادن شعارهایی چون:« دانشجو آگاه است دانشگاه بیدار است»،«دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد»،« ایرانی با غیرت حمایت حمایت» و همچنین خواندن سرود «یاردبستانی من»همبستگیشان را با اعتراضات اخیر در سراسر کشور بنمایش گذاشتند. همزمان جمعی از دانشجویان نیز در خیابان انقلاب به نشانه همراهی با معترضان تجمع کردند. گفته می شود درحالیکه هرلحظه بر تعداد تجمع کنندگان افزوده می شد، ماموران رژیم به صف آنان یورش برده و تعدادی از آنان را بازداشت نمودند.