حزب کمونیست ایران

برکناری دهها تن از استادان و کارکنان دانشگاههای بلخ

گزارش‌ها از دانشگاه بلخ، بزرگ‌ترین دانشگاه در شمال و شمال‌ شرق افغانستان، حاکی از اقدام طالبان به برکناری ۴۲ تن از استادان و ۸ تن ازکارکنان اداری این دانشگاه است.
طالبان تاکنون به جای ۸ کارمند بخش اداری، افراد خود را استخدام کرده اند، اما در مورد استخدام استادان جدید هنوز تصمیمی نگرفته‌اند. روند برکناری استادان دانشگاه بلخ، از همان ماه‌های اول انتصاب صافی آغاز شده بود، اما اخیرا فهرستی از افراد برکنارشده از دانشگاه بلخ، به دست رسانه‌ها رسید که حاکی از برکناری ۴۲ استاد از دانشکده‌های مختلف و ۸ کارمند اداری دانشگاه بلخ بود. برکناری استادان دانشگاه درحالی است که دانشجویان در سراسر افغانستان، پس از تسلط طالبان، از کیفیت پایین تدریس و نابسامانی شدید در دانشگاه‌ها شاکی‌اند و سخت‌گیری‌های جدید طالبان که به باور خودشان، جنبه اخلاقی و دینی دارند، مانع روند عادی آموزش در دانشگاه‌ها شده است.