حزب کمونیست ایران

برکناری چهار شهردار دیگر در ترکیه

دولت ترکیه چهار شهردار دیگر وابسته به حزب دمکراتیک خلق‌ها را به اتهام ارتباط با “پ ک ک” برکنار کرد.

دو تن از این افراد شهرداران دو منطقه از دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه و دو تن دیگر شهرداران مناطقی در استان‌های شرناق و تونج‌ایلی هستند. برپایه گزارش منتشره، شمار شهرداران برکنارشده‌ای که در انتخابات محلی شهرداری‌ها و شوراها در فروردین‌ماه گذشته برای احراز این سمت انتخاب شده بودند، به ۲۰ نفر افزایش یافته است. گفتنی است دولت ترکیه پس از موفقیت حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات محلی فروردین گذشته، بیش از پیش سیاست حذف آن را در پیش گرفته است. در ماه اوت گذشته شهرداران مراکز دیاربکر، ماردین و وان از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند. این امر با اعتراضاتی نیز مواجه شد و پلیس تلاش کرد تا اعتراضات را سرکوب کند.