حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی در حمایت از اعتراضات مردم ایران در گوتنبرگ سوئد

بنابه گزارش دریافتی، روز چهارشنبه 20 نوامبر برابر 29 آبانماه طی فراخوانی از سوی کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران، آکسیونی اعتراضی در حمایت از اعتراضات ایران در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار گردید.

در این آکسیون که در میدان “یرنتوریت” گوتنبرگ براگزر گردید، شماری از احزاب و جریانات  چپ سوسیالیست و آزادیخواه از جمله اعضاء و هواردان کومه له و حزب کمونیست ایران نیز حضور داشتند. برپای این گزارش “مطلب انوری” از سوی حوزه یوتبوری بە زبان سوئدی به همین مناسبت پەیامی قرائت کرد. این آکسیون بعد از یک ساعت و با دادن شعارهای انقلابی بە پایان رسید.