حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی در حمایت از اعتراضات مردم ایران در فرانکفورت آلمان

بنابه گزارش دریافتی، روز چهارشنبه 20 نوامبر آکسیونی اعتراضی در حمایت از مبارزات اخیر مردم شهرهای مختلف ایران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.

این گزارش می افزاید، در این آکسیون شماری از نمایندگان احزاب و سازمان های چپ به همراه جمعی از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران شرکت داشتند. معترضان با سرادان شعار و در دست داشتن پلاکاردهای ضمن حمایت از خواسته های مردم معترض ایران کشتار تظاهرکنندگان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را محکوم کردند.