حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی در شهر کلن آلمان در حمایت از مبارزات مردم ایران

روز پنجشنبه 30 آبانماه، به دنبال انتشار فراخوانی، شمار زیادی از ایرانیان ساکن “کلن” آلمان در حمایت از مبارزات سراسری مردم ایران به خیابان آمدند.

در این آکسیون که شماری از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز شرکت داشتند، معترضان با در داست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی ضمن حمایت از مبارزات و خواسته های برحق مردم ایران، کشتار تظاهرکنندگان، گسترش بگیرو ببندها و تداوم تشدید فضای امنیتی شهرهای مختلف کشور و همچنین تداوم قطع اینترنت را محکوم کردند.