حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی در فرانسه

روز شنبه  ٢٣ نوامبر  تظاهراتی با فرا خوان ” انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران،  همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران، جمعیت کردهای مقیم فرانسه ـ پاریس و هماهنگی ایرانیان ـ پاریس، براى پشتیبانى از مبارزات مردم در ایران  برگزار گردید.

در جریان این آکسیون که شماری از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز شرکت داشتند، شرکت کنندگان با سردادن شعارهای اعتراضی ضمن حمایت از اعتراضات سراسری ایران، کشتار و بازداشت گسترده معترضان را محکوم کردند. در ادامه آقایان “عارفی و ماملی متن هایی را به همین مناسبت به زبانهای فارسی و فرانسوی قرائت کردند.  سپس “حماد شیبانی” ترجمە شعری از یک شاعر لبنانی را تقدیم حضار نمود. این آکسیون بعداز چندین ساعت در میان شعارهای اعتراضی به پایان رسید.