حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون اعتراضی در یوتبوری سوئد

بنابه گزارش دریافتی روز شنبه 23 نوامبر آکسیونی اعتراضی در حمایت از مبارزات حق طلبانه مردم سراسر ایران در شهر یوتبوری سوئد برگزار گردید.

در این آکسیون که با فراخوان کمتیه خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد یوتبوری برگزار شده بود شمار زیادی از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران به همراه شماری از انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و جمعی از نمایندگن احزاب و سازمانهای چپ شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این آکسیون با برپایی تجمع در میدان “یوتاپلاتسن” و سردادن شعارهای اعترضای کشتار معترضان و بازداشت گسترده آنها را محکوم کردند. در ادامه “محیه ایرجی” به زبان سوئدی و “آکو انوری” به زبان کوردی سخنانی ایراد نمودند. سپس “سلیمان قاسمیانی” شاعر انقلابی و کمونیست نیز  به همین مناسبت سخنانی ایراد کرد. این آکسیون با سردادن شعارهای انقلابی بعداز چندین ساعت به پایان رسید.