حزب کمونیست ایران

برگزاری آکسیون دفاع از مبارزات حق طلبانه مردم ایران در نروژ

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد نروژ روز شنبه 23 نوامبر آکسیونی در دفاع از مبارزات حق طلبانه مردم ایران و کردستان و در محکومیت جمهوری اسلامی مقابل سفارت  رژیم در اسلو برگزار شد.

در این آکسیون همبستگی که از سوی سازمانها، احزاب سیاسی و نهاد حقوق بشری ایرانی و کوردستانی فراخوان داده شده بود،  جمعی ار اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران  نیز شرکت داشتند.  در جریان این آکسیون احزاب و سازمانهای مختلف هرکدام سخنرانیهای کوتاهی ارائه دادند. ازسوی تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران در نروژ “بهروز ناصری” به زبان فارسی و “ایران مروتی” به زبان نروژی به همین مناسبت سخنانی ایراد نمودند. این آکسیون بعداز چند ساعت با سردادن شعارهای از جمله ” مرگ بر دیکتاتور”، “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده “، “مرگ بر جمهوری اسلامی “، “کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” به پایان رسید.