حزب کمونیست ایران

برگزاری اکسیون اعتراضی همزمان با روز دانشجو در یتبوری – سوئد

بنابه گزارش دریافتی، روز شنبه ۱۶ آذر ماه،  همزما بار روز دانشجو در ایران، آکسیونی اعتراضی در شهر یوتبوری سوئد با خواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی برگزار گردید.

این آکسیون با حضور اعضاء و فعالین تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – واحد یتبوری و شماری از فعالین مستقل چپ و آزادیخواه آکسیونی در حمایت از جنبش دانشجویی و قیام مردم آزادیخواه ایران، با خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی برگزار شد. گقتنی است با آغاز اعتراضات سراسری در ایران اعضاء و فعالین حزب در شهرهای مختلف بارها در حمایت از این اعتراضات اکسیون و تجمعات حمایتی برگزار کرده اند.