حزب کمونیست ایران

برگزاری اکسیون دفاع از زندانیان سیاسی  در دانمارک

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد دانمارک روز شنبه هفته جاری آکسیونی در   دفاع از زندانیان سیاسی  و محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی در ایران در مرکز اصلی شهر کپنهاگ دانماراک با حضور نیروهای سیاسی چپ و‌کمونیست برگزار شد.

این اکسیون با پخش سرود و اشعار انقلابی و گرامیداشت یاد زندانیان سیاسی که توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده اند شروع و ‌با پخش اطلاعیه به زبان دانمارکی جهت آشنایی افکار عمومی مردم دانمارک با جنایات رژیم جمهوری اسلامی ادامه یافت.  این اکسیون مورد توجه جمع قابل توجهی از مردم و ‌جوانان دانمارکی قرار گرفت و در بحث‌ با رفقای شرکت کننده این اکسیون جنایات رژیم اسلامی در ایران را محکوم نمودند.  گفتنی است رفقای کمیته دانمارک حزب کمونیست ایران در این اکسیون شرکت فعال داشتند.