حزب کمونیست ایران

برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از کارگران بازداشتی در یوتبوری

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد یوتبوری، روز شنبە 3 آگوست، آکسیونی اعتراضی علیه تداوم بازداشت فعالین کارگری در شهر یوتبوری برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آکسیون که با فراخوان تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران حوزە یوتبوری و نیروهای چپ و کمونیست فعال در این شهر برپا شده بود، با سرداد شعارهای از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم”، ” زندانی سیاسی، کارگر زندانی بی قید و بی شرط آزاد باید گرد” و “زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری” نسبت به تداوم سیاست سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و دادگاهی  فعالین کارگری اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و مبارزات حق طلبانه مردم ایران شدند.