حزب کمونیست ایران

برگزاری دادگاه آتنا دائمی و پرونده سازی جدید علیه وی

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه “آتنا دائمی” فعال مدنی محبوس در زندان اوین، از بابت پرونده ای که مجددا در دوران حبس از سوی سازمان زندان و دادستانی علیه وی گشوده شده، روز یکشنبه ۶ بهمن ماه در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شد.

این پرونده به دلیل فعالیت‌های آتنا دائمی در زندان برای وی ایجاد شده است، همزمان با این پرونده، پرونده دیگری توسط اطلاعات سپاه نیز برای وی گشوده شده است.  نامبررده  در پرونده‌ای که از سوی سازمان زندان ها و توسط دادستانی علیه وی گشوده شده، به اتهامات “اخلال در نظم زندان، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه در وبسایت‌های مخالف نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است. همچنین گفته می‌شود در جلسه بازپرسی، بازپرس مکررا به آتنا دائمی توهین کرده و او را به “تبعید به زندان شهرستان” تهدید کرده است. همچنین به دلیل شرکت در تحصن هشت نفره در زندان، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است.