حزب کمونیست ایران

برگزاری دو تجمع دیگر مقابل مجلس

گروهی از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی تهران و البرز  و همچنین جمعی از مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای روز یکشنبه 19 بهمن ماه با تجمع مقابل مجلس خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی تهران و البرز  اعم مطالبات خود را از اجرای طرح طبقه بندی نیروهای خدماتی، همسان سازی حقوق، احتساب عنوان شغلی به مشاغل زیان آور، تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و رسمی، عنوان کردند. همزمان مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای نیز با برپایی تجمع در مقابل مجلس خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.