حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم اول ماه مه در بوکان

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه هشتم اردیبهشت جمعی از کارگران و فعالین کارگری همراه با  خانواده‌هایشان در شهر بوکان به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، مراسمی را برگزار کردند.

مراسم ابتدا باخواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه  آزادی و سوسیالیزم شروع شد. سپس تاریخچه اول ماه مه توسط یکی از حاضرین قرائت گردید. این مراسم با خواندن شعر درخت و بحث و گفتگو درباره وضعیت موجود و اعتصابات اخیر کارگران نفت و پتروشیمی جنوب ادامه یافت. در پایان حاضرین پشتیبانی و همدردی خود را از خانواده های جانباختگان انقلاب ژینا ابراز داشتند و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی ازجمله دستگیریهای فلەای اخیر شدند.