حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روزپیشمرگ کومه له در اطراف سنندج

برپایه گزارش دریافتی روزچهارشنبه مورخ ۳۱خرداد جمعی از دستداران کومه له حزب کمونیست ایران بمناسبت ۳۱خردادروز پیشمرگ کومه له مراسم باشکوهی دراطراف شهرسنندج برگزارکردند.
این مراسم باسرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد. سکوت با خواندن قطعه شعری شکسته شد . سپس یکی از حاضرین در مورد اوضاع ایران، کردستان و بیکاری فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی بر کارگران و توده های ستمدیده تحمیل کرده سخنانی ایراد نمود. این مراسم با پخش شرینی و با سردادم شعارهای زنده باد سوسیالیسم ،زنده باد پیشمرگ کومه له به پایان رسید.