حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم ٨ مارس روز جهانی زن در شهر سقز

بنا بە گزارش دریافتی روز چهار شنبه 13 اسفند ماه مراسمی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن در شهر سقز برگزار شد .

مراسم راس ساعت ۴ بعدازظهر با حضور جمع کثیری از زنان آزادیخواه و برابری طلب آغاز گردید. در  آغاز مجری مراسم به پاس فداکاری زنان مبارز و جانباختگان راە رهایی و آزادی انسان بویژە زنان مبارز و جانباختە، یک دقیقه سکوت اعلام کرد . سکوت با دکلمه یک قطعه شعر شکسته شد. به دنبال یکی از زنان حاضر در مراسم  تاریخچه مبارزات زنان جهان، ایران و کردستان را به سمع و نظر شرکت کنندگان رساند. سپس یکی دیگر از زنان شرکت کنندە در مراسم، مطلبی در مورد خشونت علیه زنان را قرائت نمود. در ادامە دو تن از زنان شرکت کننده در این مراسم دو قطعه شعر در مورد روز جهانی زن را قرائت کردند.  مراسم با سخنرانی یکی از حاضرین  در خصوص خشونت علیه زنان، کولبران و سوختبران، بیکاری و تورم در جامعه و فشار آن علیە کارگران و اقشار محروم و ستمکش، بویژە زنان ادامه پیدا کرد. در ادامه مراسم یکی دیگر از زنان یک قطعه شعر به زبان کوردی قرائت کرد. در پایان قطعنامه ای ۱۶ ماده ای  مصوب گردهمایی ٨ مارس روز جهانی زن در شهر سقز قرائت شد.  متن کامل قطعنامه از این قرار است:

قطعنامە ١٦ مادەای گردهایی زنان شهر سقز بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن در سال ١٣٩٩

در جهان کنونی کە با بحرانهای فراگیر مملو از خشونت طلبی ، جنگ افروزی ، انسان ستیزی و استثمار بی پایان در مقابل کار ارزان دست و پا می زند، زنان همواره قربانیان ادوار مختلف تاریخی این فجایع  تا کنون  بوده اند. ستم تاریخی و طبقاتی همراه با قوانین و احکام ارتجاعی ،همواره از جانب صاحبان زر و زور بر گرده بشریت تا بە امروز سنگینی می کند. اکنون در قالبی دیگر و در اشکال به ظاهر نوین در گوشە و کنار جهان  پهناور، اعمال گشته و باشدت هر چە بیشتر از هر زمانی باز تولید می شود. کافی است به آمار دختران و زنانی که در شکل برده داری نوین توسط سود جویان و باندهای تجارتی انسان خرید و فروش می شوند ، نگاه کنیم تا عمق فاجعە علیە زنان در سیستم سرمایەداری کنونی و در قرن ٢١ میلادی را دریابیم. کافی است به تبلیغات رسانه های جهانی و ساخته و پرداختە بخش های  مختلف بورژوازی که مملو از زن ستیزی و نگرش کالای بر جسم و روح زن است ، نظری بیافکنیم تا ستم مضاعف بر زنان را در جامعە مردسالار کنونی بیشتر بشناسیم. اما با تمام تعابیر و تفاسیری که از این موقعیت غیر انسانی مشاهده می کنیم ؛ اکنون در اقصی نقاط  جهان جنبشی  اعتراضی به صورت فراگیر توسط انسانهای برابری طلب برای امحاء نابودی ستم، تحقیر ، ظلم و استثمار انسان بە دست انسان(اکثریت توسط اقلیت) شکل گرفته است کە طبقە کارگر و زنان آزادیخواە و برابری طلب و نیروهای چپ جامعە در رآس آن قرار دارند. این جنبش می رود تا پایه های مناسبات طبقاتی زن ستیز را که احساس ناتوانی و حقارت را بر زن تحمیل کردە است و با نگاهی شهوانی و مردسالار به انسانیت زنان می نگرند و برای همیشه دگرگون کند. سیستم سرمایه داری که سر منشاء و ریشه همه سیه روزی ها و بهره کشی انسان از  انسان در مقابل سود و انباشت سرمایه است ، عامل بقای ستم و نابرابری بر زن است. جنبش برابری طلبانه و تساوی محور که پایه و ریشه انقیاد و زیر دستی زن را زیر و رو می کنند، در گوشە و کنار جهان در حال نبرد فداکارانە سنگر بە سنگر برای کسب حقوق برابر زن و مرد در همە عرصەهای کار ، جامعە و خانوادە است.  اکنون از هر زمان دیگری بیشتر وقت آن فرا رسیده است که جنبش رادیکال ، برابری طلب و سرمایە ستیز زنان با گره زدن مبارزات خود  بە مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری بر علیه سیستم سرمایه داری، بتواند به خواسته های انسانی و بر حق خود دست یابد.

روز ٨ مارس برابر با ١٨ اسفند ماه ، روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان جهت مبارزه در راه صلح ، آزادی ، برابری انسان و تامین حقوق برابر با مردان است. در این روز زنان مبارز جهان با تشکیل کنفرانسها و گردهمایی های گوناگون ، ندای حق طلبی خود را بار دیگر به گوش جهانیان می رسانند.

امروز ١١١ سال از کنفرانس زنان سوسیالیست می گذرد که در آن، روز جهانی زن به تصویت رسید و بعد از تصویت این روز ، زنان جهان هر سال همراه با مردان برابری طلب به پاس این روز فرخنده در اقصی نقاط جهان این روز را گرامی می دارند. در این روز زنان مبارز ، خواست و مطالبات شان را رو به نظام سرمایه داری فرمولە و بیان می کنند.

ما جمعی از زنان مبارز و برابری طلب شهر سقز، بعنوان بخشی از زنان کردستان و ایران و گردانی از لشکر جهانی طبقە کارگر ، در نشست امروز خود و در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن ، خواست و مطالبات خود را کە خواست و مطالبات همە زنان کارگر و معترض جامعە می دانیم در قطعنامە ١٦ مادەای زیر بیان و بە سمع جامعە می رسانم . دست یابی بە این خواست ها در گروە اتحاد ، اگاهی و مبارزە مشترک زنان و مردان برابری طلب و عدالت خواە است .مطالبات ما عبارتند از :

 • ١ – ما خواهان حق برابر برای تمامی زنان و مردان در عرصه های سیاسی ، اجتماعی، خانواده  و فرهنگی هستیم.
 • ٢ – ما هر نوع قوانین زن ستیزانه و جنسیت محور که زنان را از دست یابی به حقوق ابتدایی خویش محروم می کنند ، محکوم می کنیم.
 • ٣ – حق ایجاد تشکلهای خود ساخته ، اعتراض ، اعتصاب جهت مطالبه حقوق انسانی باید به رسمیت شناخته شود و نهادینه گردد.
 • ٤ – ما خواهان برابری اقتصادی به دور از هر گونه استثمار برای همه انسانها اعم از زن و مرد هستیم.
 • ٥ – هر گونه جدا سازی میان زنان و مردان در اجتماعات و مکان های عمومی باید فورآ ممنوع گردد.
 • ٦ – اعمال هر گونه خشونت علیه زنان اعم از آزار جنسی ، برخوردهای فیزیکی ، تحقیر و توهین خشونت کلامی و کرداری ،غیره انسانی است و باید جرم محسوب شود.
 • ٧ – آزادی انتخاب ،اساسی ترین حق انسان است. تحمیل هر نوع فشار اعم از ازدواج اجباری ، طلاق اجباری ، تعدد زوجات ، محرومیت از سرپرستی فرزند ،ازدواج زیر سن 18 سال ممنوع باید گردد.
 • ٨ – فرهنگ مرد سالاری پدیده غیر انسانی است و تبعات ناشی از آن از جمله :  قتل های ناموسی ، سنگسار و تحقیر زن ، جنایت محصوب می شود و مسببین آن باید بر اساس قوانین محاکمه شوند.
 • ٩ – پدیده زنان و کودکان خیابانی و بی شناسنامه از پیامد های نظام سرمایه داری است . ما خواهان برخورد داری کامل زنان و کودکان از زندگی سالم و حقوق انکارناپذیر آنان هستیم.
 • ١٠ – ازدواج موقت شکلی از تن فروشی است و باید ممنوع گردد.
 • ١١ – زنان باید از آزادی انتخاب پوشش ، حق مسافرت آزاد ، حق تحصیل ، انتخاب شغل ، حق طلاق و انتخاب همسر و سایر حقوق اولیه خود برخوردار باشند و هر نوع پوشش اجباری ممنوع باید گردد.
 • ١٢ – کار خانگی به منزه شغل تلقی می شود . زنان خانه دار باید از حمایت نهادهای اجتماعی و حق بیمه برخوردار شوند . به زنان خانه دار حقوق کافی طبق تعیین و تشخیص نمایندگان آنان باید پرداخت گرد.
 • ما از تمامی جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب حمایت می نمائیم.  هر گونه بازداشت ، محاکمه ، زندان ، تهدید و تعقیب فعالین عرصه های اجتماعی از جمله کارگران ، معلمان و دانشجویان را محکوم می کنیم.
 • ١٤ – ما جنگ افروزی ، مسابقه تسلیحاتی ، تحریم های اقتصادی ناشی از رقابت نظام سرمایه داری را که بیشترین زیانهای آن متوجه طبقه کارگر و زحمتکش جامعە می باشد را محکوم می کنیم.
 • تعرض به زنان و فروش آنان که این روزها توسط یک عده جنایتکار صورت می گیرد، قوین محکوم می کنیم و خواستار آزادی کلیه زنان اسیر هستیم.
 • ما حمله به سوختبران استان سیستان و بلوچستان و کو لبران استان کردستان ، آذربایجان و کرمانشاه را محکوم و از اعتراض مردم محروم آن مناطق حمایت می کنم و خواستار محاکمه امران و عاملان آن جنایت هستیم.

در پایان و ضمن شاد باش مجدد ٨ مارس روز جهانی زن ، اعلام می داریم کە این قطعنامه در ١٦ بند و یک مقدمه به تصویب جمع زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب شهرستان سقز رسیده است.  اسفند ١٣٩٩ برابر با مارس ٢٠٢١

گفتی است در ادامه مراسم بە مدت ٢ ساعت با بحث آزاد و پذیرایی از حاضرین  ادامه پیدا کرد . در پایان یکی از زنان شرکت کنندە در این گردهمایی، با قرائت قطعه شعری ساعت ۶ بعداز ظهر پایان مراسم را اعلام  نمود .